Komunikaty prasowe testDNA

Szanowni Państ­wo, w sekcji tej zna­j­du­ją się Infor­ma­c­je pra­sowe redagowane przez pra­cown­ików firmy testD­NA z przez­nacze­niem do wyko­rzys­ta­nia w medi­ach. Poniżej prezen­tu­je­my listę naszych komu­nikatów pra­sowych. Każdy z nich moż­na przeczy­tać, pobier­a­jąc go w for­ma­cie PDF. Niek­tóre komu­nikaty zamieszczane były przez dzi­en­nikarzy, m.in na por­ta­lach inter­ne­towych, a także wyko­rzysty­wane w mate­ri­ałach pra­sowych. Zaprasza­my do lek­tu­ry!.

Wybierz rok: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

testDNA Laboratorium już po raz czwarty przeszło audyt Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 10-05-2019

estDNA Laboratorium już po raz czwarty przeszło audyt Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

26 kwiet­nia 2019 roku testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pozy­ty­wnie przeszło kole­jną kon­trolę Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji. Tym samym został utrzy­many cer­ty­fikat PCA w zakre­sie stosowa­nia normy PN-EN ISO/IEC 17025 przyz­nany w 2016 roku. Potwierdza to utrzy­mu­jącą się przez lata pewność i rzetel­ność wykony­wanych badań gene­ty­cznych z zakre­su ustal­e­nia ojcost­wa. Czy­taj więcej »

Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, autor: testDNA.pl


testDNA Laboratorium Sp. z o.o. otrzymało certyfikat Labquality

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 7-02-2019

certyfikat labquality

W 2018 roku testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. uczest­niczyło w między­nar­o­dowym pro­gramie zewnętrznej oce­ny jakoś­ci w medy­cynie lab­o­ra­to­ryjnej Labqual­i­ty. Jest to pro­gram między­lab­o­ra­to­ryjnych badań porów­naw­czych oce­ni­a­ją­cy w sposób bard­zo kom­plek­sowy pro­ce­dury anal­i­ty­czne stosowane w lab­o­ra­to­ri­ach medy­cznych…Czy­taj więcej »

 

Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF


Konferencja NEXTlab 2018 – NextGeneration of Forensic Biology Laboratory Scientific Conference

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 5-11-2018

konferencja NEXTlab 2018

W dni­ach 6–8 czer­w­ca 2018 r. pra­cown­i­cy testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. wzięli udzi­ał w między­nar­o­dowej kon­fer­encji naukowej NEXT­lab w Gdyni (NextGen­er­a­tion of Foren­sic Biol­o­gy Lab­o­ra­to­ry Sci­en­tif­ic Con­fer­ence, Nowoczesne Lab­o­ra­to­ri­um Biologii Krymi­nal­isty­cznej). Tem­atem prze­wod­nim spotka­nia były przede wszys­tkim nowoczesne tech­nolo­gie w lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­ki sądowej… Czy­taj więcej »

 

Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF


Certyfikaty ISFG za 2018 rok dla testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 22-10-2018

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. kole­jny raz uzyskało prestiżowe cer­ty­fikaty ISFG wydawane przez Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Gene­ty­ki Sądowej) – potwierdza­jące jakość real­i­zowanych badań pokrewieńst­wa. To jedne z najważniejszych zaświad­czeń, które przyz­nawane są tylko nielicznym lab­o­ra­to­ri­om po bezbłęd­nej anal­izie próbek ref­er­en­cyjnych. Cer­ty­fikaty, uzyskane za geno­ty­powanie i anal­izę statysty­czną są gwarancją, że testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.… Czy­taj więcej »

Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF

Cierpisz na łuszczycę? Dieta bezglutenowa pomoże Ci łagodzić jej objawy!

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 16-10-2018 r.

łuszczyca a celiakia

Każdego roku, 29 październi­ka, obchodz­imy Świa­towy Dzień Łuszczy­cy. Z tą ciężką i nieuleczal­ną, choć niezaraźli­wą chorobą zma­ga się ok. 2–4% świa­towej pop­u­lacji. Świa­towy Dzień Łuszczy­cy ma uświadomić nam z jaki­mi prob­le­ma­mi i trud­noś­ci­a­mi boryka­ją się chorzy. Przy tej okazji warto poruszyć tem­at celi­akii – choro­by gene­ty­cznej lubiącej wys­tępować razem łuszczy­cą i nieste­ty częs­to nasi­la­jącej jej objawy. W takim przy­pad­ku skutecznym lekarst­wem może okazać się wyłącze­nie glutenu z diety. Czy­taj więcej »

Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, ©olegdudko/123rf.com


Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 27-09-2018 r.

wynik prywatnego testu na ojcostwo w sądzie

Tak, wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo może być wyko­rzys­tany w sądzie – pomi­mo braku for­mal­nej pro­ce­dury przy pobiera­niu próbek. Sąd niejed­nokrot­nie uzna­je rezul­tat takiego bada­nia za wystar­cza­ją­cy do wys­taw­ienia opinii w toczą­cym się postępowa­niu. Jak to możli­we? Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, warto najpierw uświadomić sobie, jak wyglą­da pro­ce­du­ra przy­go­towa­nia mate­ri­ałów do tes­tu o charak­terze pry­wat­nym. Czy­taj więcej »

Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, ©fikmik/pl.123.rf.com


Certyfikat GEDNAP 54 i 55 dla testDNA Laboratorium Sp. z o. o.

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 27-06-2018 r.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. kole­jny raz bezbłęd­nie wykon­ało anal­izy mate­ri­ałów ref­er­en­cyjnych i uzyskało prestiżowy cer­ty­fikat GEDNAP (Ger­man DNA Pro­fil­ing Group) przyz­nawany przez Niemieck­ie Insty­tu­ty Krymi­nal­isty­ki i Medy­cyny Sądowej. Potwierdza on najwyższą jakość wykony­wanych badań DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa, kom­pe­tenc­je lab­o­ra­to­ri­um oraz utrzymy­wanie wysok­iego poziomu anal­iz na przestrzeni lat. Czy­taj więcej »

Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, www.testDNA.pl


Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 22-06-2018 r.

24 czer­w­ca obchodz­imy Świa­towy Dzień Chorych na Osteo­porozę – doskon­ały moment, aby zwró­cić więk­szą uwagę na tę pop­u­larną chorobę. Mało kto zda­je sobie sprawę, że może ona doty­czyć nawet 200 mil­ionów osób na świecie – w tym ok. 20% Polaków! [1] Od niedaw­na testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. ofer­u­je spec­jal­ny paki­et badań gene­ty­cznych „Przy­czyny osteo­porozy”. Czy­taj więcej »

  Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, ©Sebas­t­ian Kaulitzki/pl/123rf.com

Zadbaj o przyszłość dziecka dzięki kompleksowemu badaniu DNA

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 7-05-2018

test nova

Test NOVA jest pier­wszym tak kom­plek­sowym badaniem gene­ty­cznym przez­nac­zonym dla dzieci wieku od 0. do 18. lat. Badanie daje możli­wość wczes­nego wykry­wa­nia cięż­kich chorób wrod­zonych. W przy­pad­ku tego rodza­ju schorzeń najważniejsze jest to, aby jak najszy­b­ciej zareagować.  Czy­taj więcej »

 

  Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, ©ia__64/Depositphotos.com


Kolejne certyfikaty ISFG dla testDNA Laboratorium Sp. z o.o.

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 16-03-2018

Już po raz kole­jny testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. otrzy­mało prestiżowe cer­ty­fikaty ISFG wydawane przez Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics – Między­nar­o­dowe Sto­warzysze­nie Gene­ty­ki Sądowej. Potwierdza­ją one jakość real­i­zowanych badań na ojcost­wo. Cer­ty­fikat ISFG jest jed­nym z najważniejszych, przyz­nawanym tylko nielicznym lab­o­ra­to­ri­om… Czy­taj więcej »

 

  Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, ©spectral/Fotolia.com


testDNA Laboratorium Sp. z o. o. – uczestnikiem międzynarodowego programu badania biegłości CTS

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 5-03-2018

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o. o. uczest­niczyło w między­nar­o­dowym pro­gramie bada­nia biegłoś­ci CTS. Miał on przede wszys­tkim sprawdz­ić jakość testów na ojcost­wo wykony­wanych w lab­o­ra­to­ri­um. Ostate­cznie fir­ma testD­NA potwierdz­iła rzetel­ność, najwyższą jakość i bezstron­ność w prowadze­niu swoich badań, uzysku­jąc zgod­ność wyników na poziomie 100%… Czy­taj więcej »

 

 

Zdję­cie w JPG, ©anyaivanova/123RF


Test na ojcostwo w ciąży dostępny jeszcze wcześniej – już od 8. tygodnia

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 19-10-2017

Test na ojcostwo w ciąży dostępny jeszcze wcześniej – już od 8. tygodnia

Pewny test na ojcost­wo moż­na wykon­ać jeszcze zan­im dziecko się urodzi – od 8. tygod­nia ciąży. To najw­cześniej dostęp­ne badanie na ojcost­wo na świecie. W tym celu DNA dziec­ka izolu­je się z krwi ciężarnej, a następ­nie porównu­je z DNA jej oraz mężczyzny. Aby uzyskać jed­noz­naczny wynik, wyko­rzys­tu­je się zaawan­sowaną tech­nologię… Czy­taj więcej »

 

Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, ©subbotina/123RF


Test NOVA – w Polsce już można wykonać to nowoczesne badanie

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 10-10-2017

informacja prasowa testDNA Test NOVA – w Polsce już można wykonać to nowoczesne badanie

W Polsce pojaw­iło się najbardziej czułe na świecie badanie wykry­wa­jące choro­by wrod­zone u dzieci – test NOVA. Jego dokład­ność wynosi pon­ad 99,99%. Umożli­wia ono prze­badanie dziec­ka pod kątem 87 chorób wrod­zonych. Dzię­ki temu niebez­pieczne schorze­nie moż­na wykryć jeszcze zan­im wyrządzi nieod­wracalne szkody… Czy­taj więcej »

 

Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, @Melissa King/Fotolia.com


Choroby Rzadkie – otwórz umysł i serce”

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 18-08-2017

informacja prasowa testDNA Choroby rzadkie - otwórz umysł i serce

W dni­ach 29.06 -2.07 odbyła się kole­j­na XV Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Chorób Rzad­kich – „Choro­by Rzad­kie – otwórz umysł i serce’’. To wyjątkowe cyk­liczne wydarze­nie sku­pia w jed­nym miejs­cu świa­towe gremi­um spec­jal­istów z dziedziny gene­ty­ki oraz obszarów pokrewnych, reha­bil­i­tan­tów, psy­chologów, a także rodz­iców i rodziny dotknięte chorobą rzad­ką…

 

Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, ©rgbspace/Fotolia.com


testDNA Laboratorium Sp. z o.o. otrzymało certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 29-09-2016

informacja prasowa testDNA testDNA Laboratorium Sp. z o.o. otrzymało certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

W sierp­niu tego roku po pon­ad 12 miesią­cach inten­sy­wnych prac testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. otrzy­mało cer­ty­fikat akredy­tacji PCA w zakre­sie stosowa­nia normy PN EN ISO 17025. Cer­ty­fikat jest gwaran­tem pewnoś­ci i rzetel­noś­ci wykony­wanych badań DNA

Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, ©Vasiliy Koval/Fotolia.com


Nowa marka premium na rynku testów na ojcostwo

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 16-06-2016

Nowa marka premium na rynku testów na ojcostwo

testD­NA wprowadz­iło nową markę testów na ojcost­wo – pre­mi­um­LEX, która wyróż­nia się bard­zo szy­bkim cza­sem real­iza­cji anal­iz DNA oraz pełnym wspar­ciem ekspertów dla klien­ta. W pre­mi­um­LEX moż­na wykon­ać testy na ojcost­wo do celów pry­wat­nych i sądowych oraz bada­nia pokrewieńst­wa…

Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, ©phloxii/Fotolia


Badanie na udowodnienie zdrady jest już w ofercie testDNA

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 22-02-2016

Test zdrady wykry­wa śla­dy nasienia na poś­cieli, bieliźnie i innych próbkach, a następ­nie przy pomo­cy badań DNA usta­la od kogo pochodzi. Jego celem jest udowod­nie­nie zdrady part­nera, zarówno na potrze­by pry­watne, jak i sądowe…Laboratorium sprawdza czy na dostar­c­zonej próbce są śla­dy spermy. Jeśli wynik bada­nia potwierdzi obec­ność nasienia, wtedy lab­o­ra­to­ri­um może przys­tąpić do sprawdzenia, do kogo należy prób­ka…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

 Zdję­cie w JPG, ©Vasiliy Koval/Fotolia.com


Certyfikat jakości GEDNAP dla testów ojcostwa wykonywanych przez laboratorium testDNA

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 24-06-2015

Certyfikat jakości GEDNAP dla testów ojcostwa wykonywanych przez laboratorium testDNA

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. uzyskało prestiżowy cer­ty­fikat GEDNAP, który potwierdza jakość i pro­fesjon­al­izm testów DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa, które wykonu­je lab­o­ra­to­ri­um. Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP) prowadzi jeden z najtrud­niejszych pro­gramów tes­ta­cyjnych w zakre­sie testów DNA na ojcost­wo. Stanowi on między­nar­o­dową kon­trolę poprawnoś­ci oznacza­nia pro­fili gene­ty­cznych i skład­owych w mieszan­i­nach DNA

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

 Zdję­cie w JPG, ©vkovalcik/Depositphotos.com


Wirtualna przychodnia to przyszłość?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 11-03-2015

Wirtualna przychodnia to przyszłość?

Kon­sul­tac­je z lekarzem na odległość to nie fikc­ja lit­er­ac­ka, ale zjawisko, które powoli przy­biera na sile. Już ter­az przez Inter­net moż­na zarez­er­wować wiz­ytę u lekarza, a w niek­tórych przy­pad­kach kon­sul­tować wyni­ki badań. Nie bez powodu pojaw­iło się też całkowicie nowe określe­nie „dok­tor Google” odpowiada­jące tak naprawdę zapotrze­bowa­niu osób, które chcą szy­bko i bez kole­jek sko­rzys­tać z pomo­cy lekarza…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

 Zdję­cie w JPG, ©Kzenon/Fotolia.com


Szybki test na paciorkowca opracowany przez Polaków

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 13-01-2015

Szybki test na paciorkowca opracowany przez Polaków

Gru­pa pol­s­kich naukow­ców opra­cow­ała nowy test wykry­wa­ją­cy paciorkow­ca bezm­lecznoś­ci (Strep­to­coc­cus agalac­ti­ae). W ciągu 3 do 5 godzin określi on, czy kobi­eta w ciąży powin­na rozpocząć lecze­nie i jaki anty­bio­tyk zas­tosować. Paciorkow­ce mogą być przy­czyną groźnych zakażeń prowadzą­cych nawet do śmier­ci…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

 Zdję­cie w JPG, ©Val­ua Vitaly/Fotolia.com


Bezpieczne wykrywanie chorób genetycznych od 10 tygodnia ciąży jest już dostępne w Polsce

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 01-12-2014

Bezpieczne wykrywanie chorób genetycznych od 10 tygodnia ciąży jest już dostępne w Polsce

Test NIFTY™ (Niein­wazyjny Gene­ty­czny Test Pre­na­tal­ny w Kierunku Tri­somii Pło­du) z dokład­noś­cią powyżej 99,5% określa ryzyko wys­tąpi­enia zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa oraz zespołu Patau. Należy do grupy niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych i może być wykony­wany między 10 a 24 tygod­niem ciąży. Od 2013 roku dostęp­ny jest…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zdję­cie w JPG, ©Halfpoint/Fotolia.com


testDNA wprowadza do swojej oferty badania ojcostwa na podstawie analizy 24 markerów

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 29-05-2014

testDNA wprowadza do swojej oferty badania ojcostwa na podstawie analizy 24 markerów

testD­NA spec­jal­izu­je się w przeprowadza­niu testów na ojcost­wo od 2003 roku. Do tej pory bada­nia te real­i­zowane były na pod­staw­ie anal­izy 16 mark­erów DNA. Od maja 2014 roku pula mark­erów uległa jed­nak rozsz­erze­niu do 24. Zmi­ana ta ma na celu uzyskanie jeszcze więk­szej pewnoś­ci wydawanych wyników. Więk­szość lab­o­ra­toriów w Polsce…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


 Test NIFTY — NOWOŚĆ w diagnostyce prenatalnej!

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 20-02-2014

Test NIFTY - NOWOŚĆ w diagnostyce prenatalnej!

Ofer­ta lab­o­ra­to­ri­um testD­NA została posz­er­zona o nowej gen­er­acji, niein­wazyjny i całkowicie bez­pieczny test NIFTY diag­nozu­ją­cy zespół Dow­na, Edwards’a i Patau. Do bada­nia wyko­rzysty­wana jest krew obwodowa mat­ki, z której izolowane jest DNA pło­du. Meto­da jest zatem bez­in­wazyj­na i nie wiąże się z ryzykiem wys­tąpi­enia ryzy­ka poronienia…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Polskie naśladowczynie Angeliny Jolie?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 16-10-2013

Polskie naśladowczynie Angeliny Jolie?

Wykrycie mutacji w genie BRCA1 i BRCA2, było przy­czyną usunię­cia obu pier­si Angeliny Jolie – taką infor­ma­cję do pub­licznej wiado­moś­ci przekaza­ła aktor­ka wios­ną tego roku. Pro­fi­lak­ty­czny zabieg miał na celu zmniejsze­nie ryzy­ka zachorowa­nia na raka pier­si i jajników w przyszłoś­ci. Od tego momen­tu wiele kobi­et zaczęło zadawać sobie pytanie czy w ich przy­pad­ku…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Nowa generacja testów ojcostwa w ciąży!

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 22-08-2013

Ojcostwo w ciąży

Testy na ojcost­wo w cza­sie ciąży do tej pory przeprowadzane były na pod­staw­ie płynu owod­niowego lub frag­men­tu kos­mów­ki — mate­ri­ałów, uzyski­wanych w trak­cie inwazyjnych badań pre­na­tal­nych (amniop­unkcji lub biop­sji kos­mów­ki), co z kolei wiąza­ło się z pewnym ryzykiem poronienia lub wys­tąpi­e­niem innych kom­p­likacji. Amerykańs­ki kon­cern…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Michael Douglas zaatakowany przez wirusa HPV

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 07-06-2013

Wirus HPV

Ostat­nie wypowiedzi akto­ra na tem­at przy­czyn raka, ziden­ty­fikowanego u niego w gar­dle, wywołały spore zamieszanie wśród osób, które do tej pory nie były świadome, że coś takiego jak rak gardła może wys­tępować. A na dodatek rak spowodowany sek­sem oral­nym wprowadz­ił niepokój zwłaszcza wśród osób akty­wnie prak­tyku­ją­cych tę for­mę sek­su. Do tej…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Sprint czy maraton? Twoje DNA da Ci odpowiedź!

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 28-05-2013

Maraton czy sprint?

Jeśli odważyłeś się pójść na siłown­ię i sukcesy­wnie wal­czysz z nad­mi­arem kilo­gramów ale nieste­ty nie widzisz znaczą­cych efek­tów — odpowiedź może tkwić w Twoich genach! Jeżeli w końcu zacząłeś akty­wnie spędzać czas i zapisałeś się na siłowni Gene­ty­cy twierdzą, że DNA jest kluczem do zdol­noś­ci sportowych i dzię­ki temu stworzyli…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Czy za otyłość możemy winić nasze geny?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 16-05-2013

Czy za otyłość możemy winić nasze geny?

Nie tylko twój wygląd zakodowany jest w genach, ale również to jak możesz zareagować na dietę a tym samym utracić wagę. Różnice, które wstępu­ją wśród ludzi spraw­ia­ją, że jesteśmy wyjątkowi. Ta wyjątkowość doty­czy również tego, że dwie oso­by będące na tej samej diecie i sto­su­jące ten sam plan ćwiczeń w różnym tem­pie tracą wagę…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

.


Ustalenie ojcostwa już w czasie ciąży

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 04-02-2013

Ustalanie ojcostwa w czasie ciąży

Stan­dar­d­owo test na ojcost­wo przeprowadzany jest po urodze­niu dziec­ka. Niem­niej jed­nak w niek­tórych przy­pad­kach ustal­e­nie ojcost­wa możli­we jest jeszcze w cza­sie ciąży. Skuteczność takiego bada­nia i tym samym pewność wyniku jest taka sama jak w przy­pad­ku badań DNA przeprowadzanych po urodze­niu dziec­ka – powyżej 99,99% przy…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Zestaw do badania ojcostwa dostępny w polskich aptekach!

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 04-02-2013

Zestaw do testu ojcostwa

W połowie 2012 roku fir­ma testD­NA uru­chomiła nowy kanał dys­try­bucji zestawów do tes­tu na ojcost­wo w postaci aptek. Zestawy dostęp­ne są od ręki już w pon­ad 100 aptekach na tere­nie całego kra­ju, a lista tych aptek będzie stale się pow­ięk­szać. Wiele osób uważa, że wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo wiąże się z wiz­ytą w lab­o­ra­to­ri­um, gdzie na miejs­cu zostanie…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Kiedy wprowadzić dietę bezglutenową?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 04-12-2012

Kiedy wprowadzić dietę bezglutenowa

Celi­akia to choro­ba gene­ty­cz­na, w przy­pad­ku której chorzy nie toleru­ją glutenu – biał­ka zawartego w zbożach. Spoży­wanie pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych gluten wywołu­je wiele objawów począwszy od bólów brzucha, prob­lemów ze szk­li­wem zęb­nym, niedoborów wagi i wzros­tu u dzieci, skończy­wszy na ane­mii, cukrzy­cy i zaburzeń funkcjonowa­nia…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Do wojska nie przyjmują z zespołem Gilberta?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 09-11-2012

Zespół Gilberta

Zespół Gilber­ta to choro­ba gene­ty­cz­na, która odpowiedzial­na jest za pod­wyżs­zony poziom biliru­biny w naszym orga­nizmie. Objaw­ia się wys­tąpi­e­niem okre­sowych żół­taczek, osła­bi­e­niem, bóla­mi brzucha czy objawa­mi gry­popodob­ny­mi. Jest to schorze­nie, które tak naprawdę nie wyma­ga leczenia, gdyż nie zagraża zdrow­iu oso­by cho­ru­jącej…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

.


Depresja u osób z celiakią?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 05-10-2012

Depresja a celiakia

U osób chorych na celi­ak­ię oprócz typowych objawów, takich jak bóle brzucha, biegun­ki, ane­mia czy też cukrzy­ca typu 1 mogą wys­tąpić także zaburzenia neu­ro­log­iczne oraz objawy chorób psy­chicznych. Celi­akia może powodować różnego rodza­ju uszkodzenia ner­wów obwodowych, dlat­ego też u pac­jen­tów z celi­ak­ią mogą pojaw­ić się ner­wice, depres­je…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

.


Czy cytologia może zastąpić test HPV?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 25-09-2012

Czy cytologia może zastąpić test HPV?

W celu określe­nia ryzy­ka zachorowa­nia na raka szyj­ki maci­cy, który rozwi­ja się w efek­cie dłu­gotr­wałego zakaże­nia wirusem HPV wyko­rzysty­wane są zarówno cytolo­gia jak i test HPV. Oba bada­nia są ze sobą częs­to mylone i umieszczane do jed­nego wor­ka. Niem­niej jed­nak cytolo­gia oraz test na obec­ność wirusa HPV charak­teryzu­je się…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Chorzy z celiakią cierpią na osteoporozę

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 17-08-2012

WChorzy z celiakią cierpią na osteoporozę

celu określe­nia ryzy­ka zachorowa­nia na raka szyj­ki maci­cy, który rozwi­ja się w efek­cie dłu­gotr­wałego zakaże­nia wirusem HPV wyko­rzysty­wane są zarówno cytolo­gia jak i test HPV. Oba bada­nia są ze sobą częs­to mylone i umieszczane do jed­nego wor­ka. Niem­niej jed­nak cytolo­gia oraz test na obec­ność wirusa HPV charak­teryzu­je się nieco…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Badania ojcostwa z prestiżowym certyfikatem ISFG

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 03-08-2012

ISFG

Po raz dru­gi fir­mie testD­NA Sp. z o.o. został przyz­nany cer­ty­fikat Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Gene­ty­ki Sądowej ISFG, który stanowi potwierdze­nie wiedzy naukowej w zakre­sie anal­iz gene­ty­cznych. Cer­ty­fikat ISFG przyz­nawany jest zazwyczaj Zakładom Medy­cyny Sądowej jako potwierdze­nie skutecznoś­ci wykony­wanych przez nie…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Migreny u chorych na CELIAKIĘ?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 12-07-2012

Celiakia a migreny

Naukow­cy z Insty­tu­tu Neu­rologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego Colum­bia wykryli znacznie więk­sze praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia migren u chorych na celi­ak­ię niż u osób zdrowych. Neu­ro­log­iczne objawy, które wstępowały w prze­biegu celi­akii były już wielokrot­nie opisy­wane przez naukow­ców prak­ty­cznie od 1960 r. Jed­nakże w tym przy­pad­ku…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

.


Brodawki narządów płciowych zwiększają ryzyko raka skóry!

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 04-05-2012

Brodawki narządów płciowych zwiększają ryzyko raka skóry!

W Jour­nal of Infec­tious Dis­eases opub­likowano wyni­ki badań, które potwierdza­ją iż oso­by, które kiedykol­wiek miały bro­daw­ki płciowe mogą mieć zwięk­szone ryzyko roz­wo­ju niek­tórych typów nowot­worów takich jak np.: niecz­er­ni­akowy rak skóry. Bro­daw­ki narządów płciowych wywoły­wane są przez określone typy wirusa HPV, które cza­sa­mi mogą…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

.


Wirus HPV wywołuje raka głowy oraz szyi

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 24-04-2012

Wirus HPV wywołuje raka głowy oraz szyi

Na początku kwiet­nia na łamach mag­a­zynu Health­Day News opub­likowano infor­ma­cję na tem­at wzros­tu zachorowań na raka wys­tępu­jącego w okol­i­cy głowy i szyi spowodowanego zakaże­niem wirusem HPV. Stosowane przez naukow­ców ogólne określe­nie „rak głowy i szyi” doty­czy takich typów nowot­woru jak: rak jamy nosowej, rak zatok…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

.


Zbyt mało kobiet bada się na obecność Chlamydia Trachomatis

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 16-04-2012

Zbyt mało kobiet bada się na obecność Chlamydia Trachomatis

Według najnowszych danych opub­likowanych przez Reuters, tylko 38% amerykańs­kich kobi­et pomiędzy 15–25 rok­iem życia pod­da­je się corocznym badan­iom na obec­ność bak­terii chlamy­dia tra­choma­tis. Tym­cza­sem tylko w 2010r. w USA odno­towano 1,3 mil­ionów nowych przy­pad­ków zakażeń. W Polsce również mówi się o cichej epi­demii chlamy­di­al­nej…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Badania DNA rekomendowane do wykrywania celiakii

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 27-03-2012

Badania DNA rekomendowane do wykrywania celiakii

W sty­czniu tego roku Europe­jskie Sto­warzysze­nie Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia (ESPGHAN) ofic­jal­nie zarekomen­dowało bada­nia gene­ty­czne w wykry­wa­niu celi­akii. Co więcej, nowe sposo­by diag­nos­ty­czne w określonych przy­pad­kach sugeru­ją możli­wość rezy­gnacji z biop­sji jeli­ta cienkiego. Jest to dość istot­na…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Badanie ojcostwa u bliźniąt wskazało różnych ojców

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 07-03-2012

Badanie ojcostwa u bliźniąt wskazało różnych ojców

Nie częs­to zdarza się żeby bliźnię­ta posi­adały dwóch różnych bio­log­icznych ojców. Do tej pory w cza­sie trady­cyjnego usta­la­nia ojcost­wa ziden­ty­fikowano zaled­wie kil­ka takich przy­pad­ków na całym świecie. Z medy­cznego punk­tu widzenia jest to możli­we, ale tylko w określonych sytu­ac­jach: 1. W cza­sie owu­lacji kobi­eta pro­duku­ją­ca 2 jajecz­ka gotowe…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Piwo bez glutenu dla chorych na celiakię?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 02-01-2012

Piwo bez glutenu dla chorych na celiakię?

Trady­cyjne piwo zaw­iera gluten, który jest niebez­pieczny dla chorych na celi­ak­ię. Dlat­ego też niek­tóre mar­ki udostęp­ni­a­ją spec­jalne piwa z niską zawartoś­cią wspom­ni­anej wyżej frakcji biał­ka. Pojaw­ia się jed­nak pytanie czy jest to tylko chwyt mar­ketingowy czy rzeczy­wisty fakt? Bada­nia prowad­zone przez Amerykanów wskaza­ły, że ten spec­jal­ny typ piwa…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Groźne kosmetyki dla osób chorujących na celiakię

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 12-12-2011

Groźne kosmetyki dla osób chorujących na celiakię

Pod­czas ostat­niego sym­pozjum Amerykańskiego Towarzyst­wa Gas­troen­tero­log­icznego zwró­cono uwagę na brak dokład­nych infor­ma­cji na tem­at składu kos­me­tyków. Kos­me­ty­ki, które zaw­ier­a­ją gluten, nie są spec­jal­nie znakowane, co może mieć istotne znacze­nie dla osób chorych na celi­ak­ię. Dr Marie L. Borum z Uni­w­er­syte­tu Waszyn­g­tona twierdzi, że…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Zawał serca wywołany przez zakażenie wirusem HPV?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 25-10-2011

Zawał serca wywołany przez zakażenie wirusem HPV?

Wirus HPV, który do tej pory był uznawany za główną przy­czynę raka szyj­ki maci­cy, może być zaan­gażowany również w rozwój chorób ser­ca. Jour­nal of Amer­i­can Col­lege of Car­di­ol­o­gy opub­likował ostat­nio raport, z którego wyni­ka, że kobi­ety zarażone wirusem HPV 2 do 3 razy częś­ciej zapada­ją na zawał ser­ca lub udar mózgu w porów­na­niu z kobi­eta­mi…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Rak szyjki macicy wykrywany szybciej przez testy DNA HPV niż cytologię?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 29-08-2011

Rak szyjki macicy wykrywany szybciej przez testy DNA HPV niż cytologię?

Testy iden­ty­fiku­jące wirusa HPV powin­ny być pier­wszym narzędziem stosowanym przy wykry­wa­niu raka szyj­ki maci­cy, z kolei sama cytolo­gia powin­na być wyko­nana u pac­jen­tek, u których obec­ność wirusa HPV została już stwierd­zona — donosi The Lancelot Oncol­o­gy. Wirus HPV (zwłaszcza typy 16 i 18), jest głównym czyn­nikiem roz­wo­ju raka szyj­ki…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Profilaktyczne usunięcie piersi wydłuży życie

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 02-08-2011

BRCA1

Coraz więcej kobi­et, u których wykry­to predys­pozy­c­je gene­ty­czne do raka pier­si i jajników decy­du­je się na usunię­cie pier­si i jajników po to aby uchronić się przed rakiem- donosi Reuter. Najnowsze wyni­ki badań opub­likowane w cza­sopiśmie Can­cer, wskazu­ją, że pon­ad 80% kobi­et ze stwierd­zoną mutacją w genie BRCA pod­jęło decyzję o pro­fi­lak­ty­cznym…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Bezpłatne badania DNA dla wybranych

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 22-07-2011

Bezpłatne badania DNA dla wybranych

Do tej pory były niedostęp­ne dla wielu pac­jen­tów przede wszys­t­kich ze wzglę­du na wyso­ki koszt. Swo­ją czułoś­cią i skutecznoś­cią częs­to przewyższa­ją trady­cyjne bada­nia, choć niewielu o tym wie. Bada­nia gene­ty­czne w medy­cynie — bo o nich mowa, coraz częś­ciej stosowane są w rutynowej diag­nos­tyce chorób zwłaszcza, że dzię­ki refun­dacji z NFZ

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Wczesna menopauza spowodowana przez CELIAKIĘ?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 27-06-2011

Wczesna menopauza spowodowana przez CELIAKIĘ?

Reuters donosi, że u kobi­et z nielec­zoną celi­ak­ią menopauza może wys­tąpić znacznie wcześniej niż u kobi­et zdrowych. To kole­jny powód, który pokazu­je nam jak waż­na jest wczes­na diag­nos­ty­ka tego schorzenia. Okazu­je się bowiem, że u kobi­et ze zdi­ag­no­zowaną celi­ak­ią, u których wyco­fano z diety gluten, nie obser­wu­je się już wys­tąpi­enia…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

.


Zabawa w Boga przy użyciu testów DNA?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 16-06-2011

Zabawa w Boga przy użyciu testów DNA?

Wielu rodz­iców nie chce znać nawet płci przyszłego dziec­ka, inni z kolei skłon­ni byli­by wykon­ać szereg badań gene­ty­cznych, określa­ją­cych stan zdrowia ich przyszłego potom­ka, tylko po to, aby mieć pewność, że dziecko będzie zdrowe. Wyko­rzysty­wanie diag­nos­ty­ki gene­ty­cznej w tym celu budz­iło i budzi nadal wiele kon­trow­er­sji natu­ry ety­cznej. Jak donosi…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Rak gardła u mężczyzn wywołany wirusem HPV?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 08-06-2011

Rak gardła u mężczyzn wywołany wirusem HPV?

Ist­nieje związek pomiędzy zakaże­niem wirusem HPV a roz­wo­jem nowot­woru gardła – takie wyni­ki badań zaprezen­towało na początku czer­w­ca Amerykańskie Sto­warzysze­nie Onkologii Klin­icznej. Do tej pory wirus HPV był znany przede wszys­tkim jako główny czyn­nik roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy u kobi­et. Blisko 4 500 przy­pad­ków raka jamy…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Rak piersi poskromiony przez lek?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 07-06-2011

Rak piersi poskromiony przez lek?

To koniec dla komórek raka pier­si, które przeży­wa­ją chemioter­apię i odradza­ją się jako groźny nowotwór w innych częś­ci­ach ciała – tak twierdzą naukow­cy z Har­var­du. Najnowsze bada­nia wskaza­ły na obec­ność macierzystych komórek rakowych, które aby przetr­wać dzielą się według określonej ścież­ki moleku­larnej…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Test na HPV skuteczniejszy niż badanie cytologiczne?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 23-05-2011

Test na HPV skuteczniejszy niż badanie cytologiczne?

Dwa duże pro­jek­ty badaw­cze wskaza­ły nowe sposo­by mon­i­torowa­nia zdrowia pac­jen­tów pod kątem ryzy­ka roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy i raka prostaty. Nieste­ty trze­ci pro­jekt mają­cy na celu określe­nie sposobu wykry­wa­nia wczes­nych oznak raka jajników rozczarował tych, którzy wiąza­li z tym pro­jek­tem nadzieje na ustal­e­nie nowych trendów w…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Wirus HPV odpowiedzialny za raka szyjki macicy nie oszczędza także mężczyzn?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 20-05-2011

Wirus HPV odpowiedzialny za raka szyjki macicy nie oszczędza także mężczyzn?

Według opub­likowanych przez Health­Day News infor­ma­cji wyni­ka, że wirus HPV odpowiedzial­ny za rozwój raka szyj­ki maci­cy u kobi­et, może bytować u mężczyzn w ich napletku. Eksper­ci nie są jed­nak zgod­ni czy w związku z tym, szczepi­e­niu na HPV powin­ny zostać pod­dane dzieci i młodzież obu płci w celu ochrony przed zakaże­niem. W tes­tach…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Infekcja opryszczką możliwa bez jej widocznych objawów?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 15-04-2011

Infekcja opryszczką możliwa bez jej widocznych objawów?

Oso­ba zakażona opryszczką płciową, niema­ją­ca widocznych objawów choro­by, może zaraz­ić wirusem inną osobę – takie infor­ma­c­je poda­je the Jour­nal of the Amer­i­can Med­ical Asso­ci­a­tion. Według naukow­ców wirus opryszcz­ki płciowej (wirus HSV) został wykry­ty u praw­ie 10 % osób, które nie miały jakichkol­wiek objawów infekcji. Jak twierdzi prof. Anna Wald…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Rak piersi wykrywany przez rezonans magnetyczny?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 12-04-2011

Rak peirsi

Zas­tosowanie rezo­nan­su mag­ne­ty­cznego (MRI) u kobi­et obciążonych gene­ty­cznie rakiem pier­si, może pomóc w wykryciu nowot­woru na bard­zo wczes­nym etapie roz­wo­ju – donosi nowo­jors­ki Reuters Health. Od lat wiado­mo, że kobi­ety, które mają mutację w genie BRCA1 lub b BRCA2 zna­j­du­ją się w grupie zwięk­szonego ryzy­ka zachorowa­nia na raka pier­si…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Co łączy raka szyjki macicy z rakiem płuc?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 06-04-2011

Co łączy raka szyjki macicy z rakiem płuc?

Nikt nie spodziewał­by się, że wirus HPV (wirus bro­daw­cza­ka ludzkiego), który jest odpowiedzial­ny za rozwój raka szyj­ki maci­cy może mieć swój udzi­ał również w roz­wo­ju nowot­woru płuc. Takie dane zostały opub­likowane z początkiem kwiet­nia przez Health­Day News. Naukow­cy z Między­nar­o­dowej Agencji Badań nad Nowot­wora­mi (IARC) wykryli…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Wynik badania DNA na ojcostwo wystawiany szybciej!

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 24-03-2011

Wynik badania DNA na ojcostwo wystawiany szybciej!

Od mar­ca 2011 roku wszys­tkie bada­nia DNA na ojcost­wo i macierzyńst­wo wykony­wane w ciągu 5–6 dni roboczych, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Stan­dar­d­owo na wynik bada­nia ojcost­wa oczeku­je się ok. 3 tygod­ni (7–14 dni roboczych). Pro­moc­ja obe­j­mu­je zarówno testy DNA do celów pry­wat­nych, jak i na potrze­by sądowe. „W związku z tym, iż dla naszych…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Odkryto 95 genów wpływających na poziom cholesterolu we krwi

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 06-08-2010

Odkryto 95 genów wpływających na poziom cholesterolu we krwi

Prze­badanie DNA aż od 100.000 osób poz­woliło odkryć dziesiąt­ki wari­antów genów, które mogą pod­wyższać poziom dwóch rodza­jów lipidów krwi, prowadzą­cych do chorób układu krąże­nia. Łącznie opisanych zostało 95 wer­sji genów, z czego 59 po raz pier­wszy. Stanowi to jed­ną trze­cią wszys­t­kich czyn­ników gene­ty­cznych odpowiedzial­nych za...

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Rak gardła wywołany wirusem HPV daje duże szanse na przeżycie

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 09-06-2010

Rak gardła wywołany wirusem HPV daje duże szanse na przeżycie

Z najnowszych badań wyni­ka, że oso­by zma­ga­jące się z nowot­worem szyi i głowy, który spowodowany jest wirusem bro­daw­cza­ka ludzkiego (HPV), mają więk­sze szanse na przeży­cie w porów­na­niu do osób, u których przy­czy­na nowot­woru jest inna. Co istotne, 95% nowot­worów spowodowanych wirusem HPV wywołu­ją typy wirusa, którym moż­na…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Mężczyźni zarażeni wirusem HPV bardziej narażeni na HIV!

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 07-05-2010

Mężczyźni zarażeni wirusem HPV bardziej narażeni na HIV!

Najnowsze bada­nia wykaza­ły, że zapo­b­ie­ganie infekcji wirusem bro­daw­cza­ka ludzkiego (HPV) u mężczyzn może być jed­nym ze sposobów spowol­nienia epi­demii HIV / AIDS. Mężczyźni zarażeni wirusem HPV są bardziej narażeni na infekcję wirusem HIV w porów­na­niu z tymi, którzy są „wol­ni” od wirusa HPV. W przeprowad­zonym bada­niu udzi­ał wzięło…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Mutacja w genie zwiększa ryzyko raka obydwu piersi

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 07-04-2010

Mutacja w genie zwiększa ryzyko raka obydwu piersi

Według ostat­nio przeprowad­zonych badań wyni­ka, że kobi­ety, u których rak pier­si rozwinął się przed 55 rok­iem życia i które są jed­nocześnie nosi­cielka­mi mutacji w genie predys­ponu­ją­cym do choro­by, są cztery razy bardziej narażone na rozwój raka w drugiej pier­si, w porów­na­niu do kobi­et wol­nych od mutacji. Wśród kobi­et cier­pią­cych na raka pier­si…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Czy mastektomii można uniknąć?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 30-03-2010

Czy mastektomii można uniknąć?

Najnowsze odkrycia naukow­ców sugeru­ją, że kobi­ety cho­ru­jące na nowotwór pier­si, które jed­nocześnie posi­ada­ją mutac­je w genach predys­ponu­jące je do raka, mogą być skutecznie lec­zone z pominię­ciem zabiegu mas­tek­tomii (usunię­cie pier­si). Wyni­ki badań przed­staw­ione zostały na piątkowej kon­fer­encji poświę­conej rakowi pier­si, w Barcelonie…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Geny mogą decydować o leczeniu raka u dzieci

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 25-03-2010

Geny mogą decydować o leczeniu raka u dzieci

Amerykańs­cy naukow­cy, którzy poszuku­ją odpowiedzi na pytanie, czy DNA uwal­ni­a­jące się z martwych lub obu­mier­a­ją­cych komórek moż­na wyko­rzys­tać do opra­cow­a­nia rutynowego tes­tu krwi w kierunku raka pier­si, przed­staw­ili pier­wsze rezul­taty swoich badań. Wyni­ka z nich, że badanie krwi potwierdza 70% przy­pad­ków raka pier­si oraz wyk­lucza…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Prosty test krwi może diagnozować raka?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 11-03-2010

Prosty test krwi może diagnozować raka?

Amerykańs­cy naukow­cy, którzy poszuku­ją odpowiedzi na pytanie, czy DNA uwal­ni­a­jące się z martwych lub obu­mier­a­ją­cych komórek moż­na wyko­rzys­tać do opra­cow­a­nia rutynowego tes­tu krwi w kierunku raka pier­si, przed­staw­ili pier­wsze rezul­taty swoich badań. Wyni­ka z nich, że badanie krwi potwierdza 70% przy­pad­ków raka pier­si oraz wyk­lucza…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Test genetyczny pomaga w leczeniu raka

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 02-03-2010

Test genetyczny pomaga w leczeniu raka

Naukow­cy opra­cow­ali test gene­ty­czny, który pozwala określić, w jakim stop­niu chemioter­apia będzie skutecz­na u pac­jen­ta chorego na raka. Bada­nia rozpoczę­to od przetestowa­nia 829 genów komórek raka pier­si. Ostate­cznie, obszar poszuki­wań zawężono do 6 genów, które wyty­powano jako te, które miały wpływ na dzi­ałanie leków w ter­apii nowot­worowej…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Nie bój się Mukowiscydozy!

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 16-02-2010

Nie bój się Mukowiscydozy!

W ostat­nim tygod­niu bieżącego miesią­ca, w dni­ach 22–28 lutego obchod­zony jest już po raz IX Ogólnopol­s­ki Tydzień Mukowis­cy­dozy, orga­ni­zowany przez MATIO Fun­dację Pomo­cy Rodzi­nom i Chorym na Mukowis­cy­dozę. Mukowis­cy­doza jest dziedz­iczną chorobą gene­ty­czną, która uważana jest za jed­no z najczęst­szych schorzeń gene­ty­cznych…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Potwierdzone odkrycie naukowców: Rak płuc przebiega różnie w zależności od płci

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 11-02-2010

Rak płuc a płeć

Wyni­ki ostat­nich badań mają­cych na celu dos­tosowanie ter­apii raka do konkret­nego pac­jen­ta jed­noz­nacznie wskazu­ją, iż prze­bieg raka płuc zależny jest od tego, czy pac­jent jest kobi­etą, czy też mężczyzną. Kole­jne ważne doniesie­nie to infor­ma­c­ja, iż niek­tórzy pac­jen­ci w podeszłym wieku cier­pią­cy na raka płuc mogą być skutecznie pod­dani lecze­niu…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Czy geny można patentować? Spór prawników trwa

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 04-02-2010

Czy geny można patentować? Spór prawników trwa

W min­iony wtorek poz­nal­iśmy stanowisko prawników doty­czące opaten­towa­nia przez Myr­i­ad Genet­ics dwóch ludz­kich genów pow­iązanych z wys­tępowaniem raka pier­si i jajników. Swo­ją opinię wyrazili przed nowo­jorskim sądem, gdzie orzek­li, iż taki patent bloku­je dostęp do swo­bod­nego przepły­wu infor­ma­cji oraz utrud­nia…

icon icon=“download” size=“large” color=”#eb0f0c”]  Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Walcz z rakiem szyjki macicy już dziś! Chroń swoje życie!

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 21-01-2010

Walcz z rakiem szyjki macicy już dziś! Chroń swoje życie!

W dni­ach 24–30 sty­cz­nia br. orga­ni­zowany jest Europe­js­ki Tydzień Pro­fi­lak­ty­ki Raka Szyj­ki Maci­cy. Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA Pol­s­ka Sp. z o.o. angażu­jąc się czyn­nie w pro­gram ochrony kobi­et przed rakiem szyj­ki maci­cy zaprasza do wyko­na­nia bada­nia gene­ty­cznego w kierunku obec­noś­ci wirusa HPV, na pref­er­en­cyjnych warunk­ach. Wirus HPV

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Testy na HPV chronią przed rakiem szyjki macicy

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 21-01-2010

Testy na HPV chronią przed rakiem szyjki macicy

Autorzy artykułu opub­likowanego w cza­sopiśmie The Lancet Oncol­o­gy donoszą, że badanie DNA wirusa bro­daw­cza­ka ludzkiego (HPV) skuteczniej chroni kobi­ety przed zachorowaniem na inwazyjnego raka szyj­ki maci­cy, niż samo prze­siewowe badanie cyto­log­iczne. Bada­nia gene­ty­czne w kierunku obec­noś­ci wirusa HPV powin­ny być trak­towane…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Czy grozi mi choroba Alzheimera? Odpowiedź tkwi w genach…

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 21-01-2010

Czy grozi mi choroba Alzheimera? Odpowiedź tkwi w genach...

Bada­nia naukowe wskazu­ją, że ist­nieje pew­na wer­s­ja genu, która odpowiedzial­na jest za dobrą kondy­cję naszego ser­ca, a także za stan naszego mózgu; spowal­nia ona związany ze starze­niem się orga­niz­mu spadek funkcji umysłowych i zmniejsza praw­dopodobieńst­wo zachorowa­nia na chorobę Alzheimera. Jak wyjaś­nia pro­fe­sor Richard…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Mammografia przed 40-tką może uratować życie

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 07-01-2010

Mammografia przed 40-tką może uratować życie

Najnowsze wyty­czne do badań mam­mo­graficznych, zaprezen­towane ostat­nio przez dwie grupy badaw­cze spec­jal­izu­jące się w obra­zowa­niu pier­si, zakłada­ją, że testy prze­siewowe powin­ny być wykony­wane u kobi­et, które zna­j­du­ją się w grupie prze­cięt­nego ryzy­ka zachorowa­nia na nowotwór pier­si od 40 roku życia i od 30 roku życia u tych kobi­et…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Choroba Alzheimera uzależniona od hormonu apetytu?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 18-12-2009

Choroba Alzheimera uzależniona od hormonu apetytu?

Pod­wyżs­zone ryzyko zachorowań na nieuleczal­ną chorobą Alzheimera nie wpły­wa destruk­cyjnie na psy­chikę badanych osób, wręcz prze­ci­wnie, radzą sobie oni bard­zo dobrze z tą wiado­moś­cią. Tak wyni­ka z najnowszych badań. Bada­nia te, jako jedne z pier­wszych, miały sprawdz­ić, jaki wpływ na ludzką psy­chikę ma wiado­mość o ryzyku…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Odporność na HIV — kto ją ma?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 27-11-2009

Odporność na HIV - kto ją ma?

1 grud­nia obchod­zony jest Świa­towy Dzień wal­ki z AIDS orga­ni­zowany przez Świa­tową Orga­ni­za­cję Zdrowia. Swo­je popar­cie dla tego typu akcji zaz­nacza po raz kole­jny lab­o­ra­to­ri­um testD­NA Pol­s­ka Sp. z o.o., wprowadza­jąc w miesiącu grud­niu ceny pro­mo­cyjne na badanie odpornoś­ci na zakaże­nie wirusem HIV

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Mukowiscydoza- problem wielu polskich rodzin

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 06-11-2009

Mukowiscydoza

I Europe­js­ki Tydzień Świado­moś­ci Mukowis­cy­dozy, który rozpoczy­na się 9 listopa­da i będzie trwał do 15 listopa­da, to kole­j­na akc­ja, którą wspiera pry­watne lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne testD­NA Pol­s­ka Sp. z o.o. Z tej okazji lab­o­ra­to­ri­um wprowadz­iło pro­mo­cyjne ceny na badanie gene­ty­czne na mukowis­cy­dozę. Mukowis­cy­doza to jed­na z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Testy na ojcostwo w certyfikatem

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 21-10-2009

isfg

Prestiżowy cer­ty­fikat Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Gene­ty­ki Sądowej ISFG prze­ważnie przyz­nawany jest Zakładom Medy­cyny Sądowej pod­kreśla­jąc w ten sposób nieza­wod­ność wykony­wanych przez nich testów DNA na ojcost­wo. Cer­ty­fikat ten pro­mu­je wiedzę naukową w dziedzinie anal­iz gene­ty­cznych wykony­wanych na potrze­by sądowe…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Październik miesiącem walki z rakiem piersi

Infor­ma­c­ja Pra­sowa z dnia 16-10-2009

Rak piersi

testD­NA Pol­s­ka Sp. z o.o. jako jed­no z najwięk­szych pol­s­kich lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych w Polsce w trosce o zdrowie kobi­et wspiera akcję wal­ki z rakiem pier­si ofer­u­jąc w miesiącu październiku badanie określa­jące predys­pozy­c­je do zachorowa­nia na tę chorobę po niższych cenach, dodatkowo ist­nieje możli­wość sko­rzys­ta­nia z innych badań z 15% rabatem!

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Badania ojcostwa w programie TVN “Rozmowy w toku”

Infor­ma­c­ja Pra­sowa z dnia 16-10-2009

Rozmowy w Toku

Jed­no z najwięk­szych pry­wat­nych lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych w Polsce — testD­NA Pol­s­ka Sp. z o.o. brało udzi­ał w tworze­niu odcin­ka pro­gra­mu „Roz­mowy w toku” w całoś­ci poświę­cone­mu usta­la­niu ojcost­wa, który zostanie wyemi­towany we wtorek 6 październi­ka o godz. 15:55 w telewiz­ji TVN.…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Świadomość ryzyka choroby Alzheimera nie wpływa destruktywnie na psychikę

Infor­ma­c­ja Pra­sowa z dnia 16-07-2009
Świadomość ryzyka choroby Alzheimera nie wpływa destruktywnie na psychikę

Pod­wyżs­zone ryzyko zachorowań na nieuleczal­ną chorobą Alzheimera nie wpły­wa destruk­cyjnie na psy­chikę badanych osób, wręcz prze­ci­wnie, radzą sobie oni bard­zo dobrze z tą wiado­moś­cią. Tak wyni­ka z najnowszych badań. Bada­nia te, jako jedne z pier­wszych, miały…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Nowy lek zwalczający raka piersi i jajników

Infor­ma­c­ja Pra­sowa z dnia 29-06-2009

Nowy lek zwalczający raka piersi i jajników

Naukow­cy z Insty­tu­tu Bada­nia Raka z Nowej Anglii poin­for­mowali, że nowy sposób leczenia raka osiągnął wysok­ie wyni­ki w przeprowad­zonych tes­tach prób­nych. Lek zwany Ola­parib został podany 19 pac­jen­tom z dziedz­iczną for­mą zaawan­sowanego raka pier­si, raka jajni­ka i raka prostaty wywołanego przez mutac­je w genie BRCA1 i BRCA2. Okaza­ło…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


DNA postawi kropkę nad “i” ?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 19-06-2009

DNA postawi kropkę nad "i" ?

Potrze­ba było, aż 54 lat, żeby wyjaśnić zagad­kę zniknię­cia mężczyzny z Michi­gan. Został on uznany za zagin­ionego w roku 1955 i właśnie zgłosił się na policję. „Zostałem por­wany jako małe dziecko przed piekarnią w 1955 roku w Nowym Jorku” – powiedzi­ał wczo­raj rano w NBC’s “Today” John Robert Barnes, który uważa, że tak naprawdę nazy­wa się…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Związki kazirodcze a badania DNA

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 29-05-2009

Ustalanie pokrewieństwa

Świat ma drugiego Jose­fa Frit­zla oskarżonego o więzie­nie swo­jej cór­ki przez 24 lata, z którą ma sied­mioro dzieci! Wczo­ra­jsza prasa doniosła, że kole­jny taki przy­padek miał miejsce w Argen­tynie, gdzie 11 maja zatrzy­mano 67-let­niego Arman­do Lucero pode­jrzanego o sto­sun­ki kazirod­cze ze swo­ją 35-let­nią…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF

.


Certyfikat jakości dla badań ojcostwa wykonywanych przez testDNA

Infor­ma­c­ja pra­sowa z 25-05-2009

gednap

Lab­o­ra­to­ri­um testD­NA Pol­s­ka Sp. z o.o. zdobyło prestiżowy cer­ty­fikat GEDNAP poświad­cza­ją­cy jakość i pro­fesjon­al­izm testów DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa, wykony­wanych w tymże lab­o­ra­to­ri­um. Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP) prowadzi jeden z…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Czy rozmowa z dzieckiem o skłonnościach do rozwoju raka zdecydowanie poprawia komfort psychiczny?

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 19-05-2009

Czy rozmowa z dzieckiem o skłonnościach do rozwoju raka zdecydowanie poprawia komfort psychiczny?

Bada­nia przeprowad­zone w Cen­trum Badań nad Nowot­wora­mi w George­town Uni­ver­si­ty Med­ical Cen­ter pokazu­ją, że oso­by, które poroz­maw­iały ze swoi­mi dzieć­mi o wynikach tes­tu określa­jącego ryzyko zachorowań na raka były o wiele bardziej zad­owolone niż przed pod­ję­ciem tej decyzji…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Bezpłodność i Artretyzm spowodowany przez Chlamydię

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 08-05-2009

chlamydia trachomatis

Czy zda­jesz sobie sprawę, że częste kon­tak­ty sek­su­alne, korzys­tanie ze wspól­nej toale­ty lub nawet z basenu może spowodować, że w Twoim orga­nizmie pojawi się groź­na bak­te­ria zwana Chlamy­dią Tra­choma­tis? Oczy­wiś­cie sposobów zaraże­nia się bak­ter­ią jest o wiele więcej, jed­nakże wyżej

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Anonimowe testy na ojcostwo zakazane w Niemczech

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 29-04-2009

flagaNiemcy

Przeprowadze­nie badań DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa powin­no być dostęp­ne dla wszys­t­kich. W końcu pojaw­ia­ją się wąt­pli­woś­ci, co do bio­log­icznego ojcost­wa, dlat­ego każdy powinien mieć pra­wo do jego potwierdzenia lub też zaprzeczenia. Możli­wość uzyska­nia pewnoś­ci nie powin­na powodować żad­nych obiekcji, a tym bardziej…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Ekshumacja zwłok a analiza DNA

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 25-04-2009

logotestdna

Ekshu­mac­ja zwłok służy nie tylko prze­niesie­niu ciała zmarłego w inne miejsce pochówku, ale nierzad­ko także jest niezbęd­na dla potwierdzenia tożsamoś­ci zmarłego. W obec­nych cza­sach wyko­rzys­tanie tech­nik biologii moleku­larnej sta­je się nieza­stą­pi­one w ustal­e­niu tożsamoś­ci ekshu­mowanych zwłok…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Koordynowanie wykonywania badań na rzadkie choroby genetyczne przez testDNA

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 21-04-2009

logotestdna

testD­NA Pol­s­ka Sp. z o.o. wprowadz­iło do swo­jej ofer­ty nową usługę zwaną „rzad­kie choro­by gene­ty­czne”. Ofer­ta doty­czy m.in. takich badań jak stward­nie­nie zanikowe boczne, zespół Ehlers­Dan­los, zespół Rus­sell-Sil­ver, wrod­zona łam­li­wość koś­ci oraz innych rzad­ko spo­tykanych chorób gene­ty­cznych…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


testDNA zdobywa certyfikat Solidna firma 2008

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 12-04-2009

Solidna firma 2008

Fir­ma testD­NA zdobyła prestiżowy cer­ty­fikat „Solid­na Fir­ma”, poświad­cza­ją­cy rzetel­ność oraz wiary­god­ność firmy. Na stron­ie inter­ne­towej Orga­ni­za­cji może­my przeczy­tać : ” Pro­gram Solid­na Fir­ma od momen­tu inau­gu­racji w 2002 roku wspiera i pro­mu­je rzetelne firmy, zarazem pod­da­jąc je wery­fikacji i tworząc bazę god­nych zau­fa­nia…

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


Promocyjne ceny badań w testDNA

Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia 08-04-2009

testDNA logo

testD­NA Pol­s­ka Sp. z o.o wprowadz­iło w bieżą­cym miesiącu pro­mo­cyjne ceny na niek­tóre ze swoich badań. Test DNA jako badanie potwierdza­jące bądź też wyk­lucza­jące pokrewieńst­wo (ojcost­wo, macierzyńst­wo) stało się już stan­dar­d­em, który z każdym  dniem sta­je się coraz bardziej pop­u­larny.

 Pobierz cały komu­nikat w for­ma­cie PDF


 

Data publikacji: 18/05/2015, Data aktualizacji: 10/05/2019